Sök:

Underha?llet i en vindkraftpark

En utredning om behov och kostnad

Denna rapport a?r en del av en sto?rre fo?rstudie som handlar om lo?nsamheten i en liten vindkraftsanla?ggning besta?ende av tre vindkraftverk placerade pa? O?land. Syftet fo?r denna del a?r att underso?ka kostnaden fo?r underha?llet, olika underha?llsstrategier och lagerha?llning. Rapporten beskriver a?ven de olika komponenterna i ett vindkraftverk, vilka fel som intra?ffar samt hur ofta de intra?ffar. Den metod som har anva?nts a?r att genom litteraturstudie sammansta?lla statistik fo?r felfrekvens, hindertid och kostnader.Driftkostnaden fo?r tre vindkraftverk bera?knades till 80.7- 100.8 miljoner kronor och fo?rva?ntas ha en tillga?nglighet pa? 94-99 %. Det a?r dock sva?rt att exakt kartla?gga de fel som intra?ffar i vindkraftverket pa? grund av dess komplexa struktur.Vindkraftsanla?ggningen kan inte med sa?kerhet fo?rva?ntas vara ekonomiskt lo?nsam. Det ekonomiska perspektivet a?r en viktig del, men fo?r att lo?sa problemen med den globala uppva?rmningen kra?vs det att det ses i ett bredare perspektiv. 

Författare

Elin Viberg Aisan Rasouli

Lärosäte och institution

KTH/Industriell ekologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..