Sök:

Trygg eller otrygg, vad spelar platsen för roll? Analys av en boendeundersökning i södra Malmö


Denna uppsats ämnar öka förståelsen för vad som gör att en del platser är trygga och andra platser är otrygga med utgångspunkt i fyra av Malmös bostadsområden. För att besvara uppsatsens frågeställningar har en kombination av kvalitativa och kvantitativa undersökningsmetoder genomförts. Analys av respondenternas svar har bidragit till identifiering av tre kategorier av fritextsvaren. Resultatet av uppsatsen visar att upplevelser av fysisk och social oordning samt kriminalitet/gäng anges som viktiga faktorer för vad som gör en plats otrygg. Visuell kontroll som främst syftar till belysning har visat sig vara en annan viktig faktor, dock inte lika viktig i områden med majoriteten individer av utländsk bakgrund. Kollektiv styrka/sociodemografiska faktorer upplevs vara en viktig kategori i områden där det finns en upplevd stigmatisering och en låg kollektiv styrka.

Författare

Leila Isa

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..