Sök:

Tillfällig partiell isolering av limfärgsbemålat trä vid behandling med fuktbaserade metoder - en jämförande studie av cyklododekan och mentol


Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen iKulturvård, Konservatorsprogrammet15 hpInstitutionen för kulturvårdGöteborgs universitet2013:12

Författare

Alexandra Ohliw

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..