Sök:

Tierpsmodellen 2.0

Skapandet av empowerment i olika livsdimensioner

Under vuxenlivets tidiga perioder fo?rva?ntas ungdomar ta sina fo?rsta sja?lvsta?ndiga beslut, na?got som inneba?r en stor fo?ra?ndring i ma?ngas liv. Unga vuxna med psykisk oha?lsa och/eller utanfo?rskap a?r vid denna tidpunkt ofta i behov av sto?d fra?n olika samha?llsakto?rer. Denna uppsats underso?ker hur Tierps kommun har tagit sig an denna utmaning genom att studera Tierpsmodellen 2.0, ett samverkansprojekt mellan ett flertal av stadens samha?llsakto?rer. Uppsatsen underso?ker om (och i sa?dana fall, hur) deltagarnas upplevelser inom ramen fo?r projektet kan uppfattas i termer av empowerment. Resultaten fra?n fem djupga?ende intervjuer med deltagare i Tierpsmodellen 2.0 visar att projektet har upplevts som en bidragande faktor till en o?kad sja?lvka?nsla, na?got som sedan har kommit till uttryck genom en o?kad vilja till att skapa ordning i livet. Respondenterna upplever att uttryck fo?r denna empowerment syns i deras nyvunna fo?rma?ga till att so?ka efter sysselsa?ttning men a?ven inom en rad andra livsdimensioner. Bland dessa dimensioner framga?r det att deltagarna ocksa? har utvecklat empowerment inom aspekter som vardagen, fritiden, ha?lsan och sociala relationer. Belysandet av empowerment och dess pa?verkan pa? flera livsdimensioner hos unga vuxna med psykisk oha?lsa och/eller utanfo?rskap utgo?r ett bidrag till tidigare forskning som mestadels har fokuserat pa? aspekter som sysselsa?ttning. 

Författare

Moa Edlund

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Sociologiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..