Sök:

Tidig hållfasthet för sprutbetong och cementingjuten bergbult


I takt med de ökade brytningsdjupen i LKABs underjordsgruvor i Kiruna och Malmberget har även behovet av bergförstärkning, i syfte att upprätthålla säkra och tillgängliga produktionsområden, ökat. För att möta detta har LKAB tagit fram ett förstärkningssystem som bland annat innefattar fiberarmerad sprutbetong och cementingjuten modifierad Kirunabult. Dessa förstärkningselement måste härda en tid innan önskad förstärkningsfunktion uppnås. I föreliggande rapport redovisas en utredning av den tidiga hållfastheten för tidigare nämnda förstärkningselement.Vad gäller den modifierade Kirunabulten har två serier med utdragningsförsök genomförts. Den första utfördes i hårt berg i Kirunagruvan och den andra i mjuk biotitskiffer i Malmberget. I båda fallen installerades ett antal bultar med bultrigg, varefter provdragning skedde successivt under ett antal timmar efter blandning av injekteringsbruket. Resultatet visar att en modifierad Kirunabult uppnår sin brottlastkapacitet efter ungefär 19 timmar, om ingjutningen håller god kvalitet. Vid svåra bergförhållanden är spridningen i utdragskraft stor, och hållfastheten kan vara mycket låg.För sprutbetong har böjsegheten bestämts genom laboratorieprovning av cirkulära plattor enligt ASTM C1550. Plattornas tryckhållfasthet under laboratorieförhållanden jämfördes med sprutbetong i fält genom provning med spikpistolmetoden. Efter 15 timmar uppnåddes 468 J energiupptagande förmåga i fält, vilket är lägre än kravet på 650 J. Från litteraturen erhålls en lägre gräns för enaxiella tryckhållfastheten på 1,6 MPa för att betongen ska kunna genombultas utan skador. Denna tryckhållfasthet uppnåddes i fält efter mindre än 4,5 timmar.

Författare

Erik Swedberg

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..