Sök:

The accruals anomaly in Sweden


Sammanfattning Uppsatsens titel: The accruals anomaly in SwedenSeminariedatum: 2007-06-04Kurs: Corporate Finance - Master Thesis BUS860, D-nivå, 10 poängFörfattare: Hedda Giaever, Tobias GabrielssonHandledare: Maria GårdängenFem nyckelord: Accruals, Anomalier, Hedge, Överavkastning, IrrationalitetSyfte: Undersöka om investerare på den svenska marknaden tar hänsyn till att accrualskomponenten av företags vinster säger mindre om framtidig vinst jämfört med kassaflödeskomponenten.Metod: Vi använder pool data för att undersöka de prediktiva värdena hos företagsresultatets olika komponenter. Ett Mishkintest på paneldata används för att undersöka om investerare tar hänsyn till de olika prediktiva värdena hos kassaflöde och ?accruals?. Vi använder slutligen hedge portföljer för att kvantifiera våra resultat. Teoretiska perspektiv: Effektiva marknads hypotesen, Hypotesen om rationella förväntningar.Empiri: Poster från balansräkning samt avkastningsdata är hämtad från Thomson Datastream.Resultat: Accrualskomponenten av ett företags vinster säger mindre om framtida vinster jämfört med kassaflödet från den löpande verksamheten. Investerare i Sverige tar inte hänsyn till detta fullt ut. Detta innebär att genom att skapa anpassade portföljer baserad på hur mycket av vinsten som inte består av kassaflödet från den löpande verksamheten, kan man generera överavkastning. Abstract Title: The accruals anomaly in SwedenSeminar date: 2007-06-04Course: Corporate Finance - Master Thesis BUS860, D-level, 10 p Authors: Hedda Giaever, Tobias GabrielssonAdvisor: Maria GårdängenKey words: Accruals, Anomalies, Hedge, Abnormal return, IrrationalityPurpose: To establish whether investors take account of the different predictive values of cash flows and accruals regarding future earnings. Methodology: Pooled data regressions are used to investigate whether the accruals component of a firm?s earnings is less persistent than the cash flow from operations component. We use a rational expectations test to establish if investors fail to incorporate the information given in the different components of the earnings. To quantify our results, we compose a hedge where we try to exploit the irrationality in investor behaviour. Theoretical perspectives: Efficient market hypothesis, rational expectations hypothesis.Empirical foundation: Return and balance sheet data is taken from Thomson DataStreamConclusions: The accruals component of a firm?s current earnings is less persistent than the cash flow from operations component, meaning that they say less about future earnings. Investors fail to fully recognize this which creates an environment for earning abnormal return on the Swedish stock market.

Författare

Tobias Gabrielsson Hedda Giaever

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..