Sök:

Terapeuters erfarenhet av att behandla personer med Aspergers syndrom med kognitiv beteendeterapi.


Fem terapeuter, samtliga psykologer har intervjuats. Frågeställningarna har varit; i vilkengrad är kognitiv beteendeterapi användbar för behandling av patienter med Aspergerssyndrom? Hur behöver kognitiv terapi tillämpas för personer med Aspergers syndrom?Samtliga terapeuter menar att kognitiv beteendeterapi är en användbar metod, men denbehöver modifieras för att passa patientgruppen. De lyfter fram att språket som terapeutenanvänder bör vara konkret och utan metaforer. Om beteendeanalys används så har deförenklat denna; känslor och kroppsförnimmelser är inte med. Samtliga betonar också denbetydelse patientens nätverk har för att främja behandlingen. Anhöriga eller stödpersonerhar varit behjälpliga med att se till att hemuppgifter görs, de har uppmuntrat och stöttatpersoner att komma till samtalen osv. Min viktigaste slutsats är hur mycket det krävs avterapeuten för att kunna behandla denna patientgrupp. Det räcker inte med att ha godakunskaper inom kognitiv beteendeterapi. Terapeuten behöver ingående kunskap omfunktionshindret Aspergers syndrom och besitta kreativitet och lyhördhet för att anpassaterapin efter denna patientgrupp.

Författare

Olga Sätren

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Psykoterapi

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..