Sök:

Teknologianalys förbränningsmotorer

Dieselmotorn har varit, och är fortfarande, den vanligaste motortypen för tungamilitära fordon, däribland Stridsfordon 90 [CV 90). Detta beror på att dieselmotorn ären allmänt välanvänd, välbeprövad och pålitlig motor med relativt lågbränsleförbrukning och hög verkningsgrad. Eftersom diesel framställs ur råolja som ärett fossilt bränsle så är det nödvändigt att inom en viss framtid ersätta dieselmotornmed en annan motortyp eller ett annat bränsle. Denna rapport är en sammanställningav en studie som gjorts med avseende på dessa faktorer. Olika alternativ har studeratshuruvida de är lämpliga som framtida ersättare för dagens dieselmotor. Bland dessaalternativ finns bl.a. stirlingmotor, gasturbin, bränslecell, alternativa bränslen medmera. För- och nackdelar har lagts fram för varje alternativ och utifrån dessa har enslutsats dragits och ett av alternativen är mer lämpligt än de andra.

Författare

Jens Pohjanen

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..