Sök:

Tanke och handling - hur väl stämmer de överens?

En jämförelse av pedagogers formulerings ? och realiseringsarena med fokus på inkludering av alla förskolebarn


Syftet med denna studie är att få och skapa förståelse för hur förskollärare och förskolechefer skapar villkor för inkludering och även hur förskollärare konkret arbetar för att inkludera alla barn i förskolan. För att uppnå detta har syftet brutits ner i tre frågeställningar. Dessa behandlar hur förskollärare och förskolechefer beskriver organiseringen för att inkludera alla barn, vi benämner detta som formuleringsarenan. Hur förskollärarna konkret arbetar för inkludering på individ- och gruppnivå, vilket vi benämner som realiseringsarenan. Slutligen gör vi en jämförelse mellan de två arenorna. Vi har utgått från en kvalitativ ansats som gör det möjligt för oss att få förståelse för vår forskningsfokus. Observationer och fokusgruppsintervjuer har genomförts på två förskolor för att få svar på våra frågeställningar och därigenom vårt syfte. Resultatet tolkas utifrån vår teoretiska utgångspunkt det sociokulturella perspektivet. Det resultat som framkommit från denna studie är att realiseringsarenan och formuleringsarenan stämmer överens i stora drag även om det finns några avvikande komponenter. På en av de undersökta förskolorna pratade de mycket om ?öppna dörrar? vilket innebär att barnen var fria att vara var de ville i huset, på vilken avdelning som helst. Detta märktes dock inte vid observationerna. På den andra förskolan talades det mycket om att prata med barnen, men det var främst de verbala barnen som det pratades med.

Författare

Maria Johansson Linnea Larsson

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..