Sök:

Taluppfattning

Analys av metoder och material i en montessoriskola


Syftet med arbetet är att illustrera och utvärdera vilken betydelse undervisningen, vid en montessoriskola, har för utvecklingen av en god taluppfattning. Studien fokuserar på de naturliga talen från 0-20. Jag är montessorilärare och arbetar i en montessoriskola. Därför var det intressant att studera undervisningen på en montessoriskola. Den nationella läroplanen i Sverige, montessorimetoden och forskning om taluppfattning studeras. Jag fokuserar på hur eleverna utvecklar en god taluppfattning, vilka orsakerna är när ett barn inte utvecklar en god taluppfattning samt vilket material lärarna använder i arbetet med taluppfattning. Kvalitativa intervjuer med sex lärare gjordes och dessa analyserades utifrån ett hermeneutiskt perspektiv. Resultaten av studien visar att undervisningen och lärarnas val av metoder och arbetssätt överensstämmer med modern forskning i området. Studien visar också att laborationer och konkret material förbättrar möjligheten för en elev att undvika att hamna i svårigheter i matematik. Ett viktigt resultat är att screening bör göras så tidigt som möjligt så att eleverna kan förses med det stöd de behöver när de börjar skolan för att undvika svårigheter i matematik. En slutsats är att alla lärare ska vara utbildade i att arbeta med screening och ha kunskap om tecken på hur matematiska svårigheter uppstår.

Författare

Anita Johansson-Hallin

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för konst, kommunikation och lärande

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..