Sök:

TCV-MODELLEN - Natuurlijk Leren även i svensk grundskola?


lämpar sig en nymodig nederländsk undervisningsdidaktik
inom det svenska undervisningstänkandet?


Arbete studerar den nederländska didaktikmodellen som används på Technisch College Velsen-modellen. Studien gjordes för att undersöka om didaktikmodellen går att förankra i de svenska styrdokumenten och en analys har gjorts om TCV-modellen är tillämpningsbar i den svenska skolan. Under fem veckor har TCV-modellen studerats på plats i Nederländerna. Studien genomfördes genom att skribenten använde sig av observation samt arbetade inom skolans normala lärarkår. I Sverige intervjuades tre lärare på en högstadieskola för att analysera om TCV-modellen passar in i den praktiska dagliga undervisningsdidaktiken. Samtidigt gjordes en analys av Lpo94 och skollagen. Resultatet visar att TCV-modellen infriar samtliga krav specificerade i Lpo94 ? endast skollagens artikel 4§3 och 4§3a vållar bekymmer där de avgränsar elevernas frihetsutrymme vid inlärning. Samtliga intervjuade pedagoger sanktionerade, i olika grad, TCV-modellens didaktiska potential i den svenska skolan. Undersökningen visar sammantaget att TCV- modellen är användbar i den svenska skolan.

Författare

Adrie Nooij

Lärosäte och institution

Luleå/Utbildningsvetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..