Sök:

Synligt lärande i musik


Hur upplever vi former och fa?rger na?r de flyttas fra?n ett papper till ljusprojektioner? Det ha?r a?r en av fra?gorna jag ville fa? svar pa? na?r jag bo?rjade med detta projekt. Allting utmynnade sig i en studie jag valt att kalla fo?r, Ljusprojektioner och ra?nder. Det a?r ett experimenterande arbete da?r former, mo?nster och den upplevda erfarenheten av dem har underso?kts ur ett fenomenologiskt perspektiv. Studien har utfo?rts i form av tva? designpedagogiska experiment pa? Konstfack tillsammans med sju deltagare. Genom att laborera med projektioner och ljus har nya former och mo?nster skapats. Olika ra?nder projicerades pa? deltagarnas kroppar och i detta mo?te skapades ova?ntade uttryck, som jag valt att kallat fo?r ?magiska o?gonblick?. I samspel med projektionerna agerade deltagarna intuitivt genom att ro?ra sig i rummet och en sorts performance skapades i stunden. Den performativa akten skapade nya uttryck och former och utmynnade sig i en metod som jag kallar fo?r Performativ design. Performativ design kan anva?ndas som en alternativ designprocess i skapandet av form och mo?nster och ett arbetssa?tt som jag vill uppmana bildla?rare att utveckla vidare.Uto?ver den teoretiska delen, besta?r arbetet a?ven av en visuell gestaltning av projektet som presenteras i en separat bilaga. 

Författare

Matti Andersson

Lärosäte och institution

Kungl. Musikhögskolan/Institutionen för klassisk musik

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..