Sök:

Sydafrika

En studie av två sydafrikanska skolors arbete mot rasism


Examensarbete på lärarprogrammet av Emma Süttenbach, höstterminen 2007.Handledare: Susanne Hansson. ?Sydafrika ? En studie av två sydafrikanska skolors arbete mot rasism?Uppsatsens syfte är att undersöka om två sydafrikanska skolor arbetar mot rasism. För att svara på syftet har en forskningsfråga skapats:1.Hur arbetar lärarna i två sydafrikanska skolor mot rasism?För att besvara på min forskningsfråga utförde jag fem kvalitativa intervjuer med öppna frågor till lärare som representerade två skolor i en stad i Sydafrika. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades på engelska. Intervjuerna är grunden för resultatet i uppsatsen.Resultatet från intervjuerna visar att en av skolorna arbetar mot rasism i större utsträckning än den andra skolan och att det vanligaste sättet att motverka rasism är att samtala och diskutera ämnet med sina elever.

Författare

Emma Süttenbach

Lärosäte och institution

Karlstads universitet/Fakulteten för samhälls- och livsvetenskaper

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..