Sök:

Sverige - En alliansfri nation? -En kritisk studie om alliansfrihetens förenlighet med krigsmaterielexport och mellanstatligt samarbete rörande militär och krigsmateriel


Sverige har sedan kalla kriget genomgått stora förändringar på försvarssidan. Detta har lett till en minskad efterfrågan av krigsmateriel från försvarsmakten vilket i sin tur har resulterat i ökad export och deltagande i samarbeten rörande utveckling och försäljning av krigsmateriel. Vår uppsats fokuserar på alliansfrihetens förenlighet med ovanstående utveckling. Uppsatsen består bl.a. i en diskussion kring begreppsanvändningen av alliansfrihet. En redogörelse görs även av argumenten för och emot krigsmaterielexport, internationella samarbetsstrukturer inom försvarsområdet samt en kritisk granskning av kruts riktlinjer. Vi kommer i vår uppsats fram till att de internationella försvarssamarbeten Sverige deltar i, samt kruts föreslagna förändringar, delvis leder till en ökad vapenexport. Alliansfriheten visar sig vara ett relativt begrepp vilket gör att inga allmängiltiga slutsatser kan fattas eftersom de varierar beroende på definition. Vidare måste alliansfrihet, samarbetsstruktur och krigsmaterielexport idag förstås utifrån en mer internationaliserad kontext än tidigare.

Författare

John Sjöberg Jakob Karlsson

Lärosäte och institution

Lunds universitet/Statsvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Övriga arbeten". Paper/studentarbete skrivna inom studentens andra terminen (31,5-60 högskolepoäng).

Läs mer..