Sök:

Strategisk ekonomistyrning utifrån butikschefens perspektiv

en fallstudie av tre stora dagligvarubutiker


En trend inom hela den svenska detaljhandeln är att den blir allt mer koncentrerad till ett mindre antal, men större, aktörer. Detta visar på att det stora inslag av konkurrens som annars har varit detaljhandelns tydliga attribut sakta men säkert minskar. Uppsatsen syftar till att utifrån butikschefens perspektiv identifiera hur den strategiska ekonomistyrningen kan se ut i större dagligvarubutiker, identifiera hur butikschefen upplever sig styrd av sitt huvudkontor samt att identifiera hur ägarskapet påverkar styrningen av butikschefen. Uppsatsen behandlar den strategiska ekonomistyrningen utifrån Simons styrmodell samt betydande ägandeformer av dagligvarubutiker. Studien utfördes genom en fallstudie vid tre olika dagligvarubutiker. Genom att intervjua butikscheferna identifierade vi deras uppfattning om den strategiska ekonomistyrningen. Resultaten av studien visar hur den strategiska ekonomistyrningen ser ut samt att ägandeformen påverkar hur butikschefen upplever sig styrd och hur den strategiska ekonomistyrningen är utformad. Ett centralt ägande utmynnar i att butikschefen upplever sig hårdare styrd samt att den strategiska ekonomistyrningen inriktas mer mot värderingar, gränser samt interaktivitet. Decentraliserat ägande leder till en upplevelse om en större frihet att fatta beslut och utforma den strategiska ekonomistyrningen.

Författare

Patrik Lindgren Mattias Sundkvist

Lärosäte och institution

Luleå/Industriell ekonomi och samhällsvetenskap

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..