Sök:

Stil och ståndort. Två parametrar vid rabattgestaltning


Uppsats för avläggande av filosofie kandidatexamen i Kulturvård, Trädgårdens hantverk och design, 15 hp, 2011

Författare

Johnny Mattsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..