Sök:

Språkstörning & Språksvårigheter hos barn i förskoleåldern

Denna studie syftar till att underso?ka sex fo?rskolla?rares syn pa? arbetet med barn med spra?ksto?rningar och spra?ksva?righeter. Jag valde att intervjua fo?rskolla?rare fra?n tva? olika verksamheter: traditionella fo?rskolor samt spra?kfo?rskolor. Det som intresserade mig a?r vilka arbetssa?tt och hja?lpmedel som erbjuds fo?r barn med spra?ksva?righeter i de olika verksamheterna. Jag ville a?ven ta reda pa? vad som var utma?rkande fo?r en spra?kfo?rskola enligt fo?rskolla?rare som arbetar da?r och om barnen som ga?r pa? spra?kfo?rskolor erbjuds sto?rre mo?jligheter till spra?kutveckling a?n barn pa? traditionella fo?rskolor. Fo?r att fa? svar pa? studiens fra?gesta?llningar har jag genomfo?rt kvalitativa intervjuer med sex verksamma fo?rskolla?rare.Resultatet visar att det finns vissa likheter men a?ven skillnader i fo?rskolla?rares arbetssa?tt med barn med spra?ksva?righeter och spra?ksto?rningar pa? traditionella fo?rskolor samt spra?kfo?rskolor. Det som framga?r tydligt utifra?n intervjuerna a?r att fo?rskolla?rarna anser att spra?ket ska stimuleras hos alla barn oavsett sva?righeter eftersom barn alltid beho?ver utmanas fo?r att utvecklas. 

Författare

Dalal Shoubaki

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..