Sök:

Spra?kliga hinder i matematikundervisningen

En diskurspsykologisk studie av la?rares bemo?tande i matematikundervisningen


Det ha?r a?r en kvalitativ forskningsstudie med en diskurspsykologisk ansats da?r socialkonstruktionismen sta?r som teori. Syftet a?r att underso?ka hur la?rare beskriver att de bemo?ter matematiken i skolan na?r det finns elever i behov av la?s- och skrivsto?d. En diskurspsykologisk analys studerar hur ma?nniskan skapar och fo?rsta?r sin omva?rld genom anva?ndning av sin spra?kliga fo?rma?ga. Analysmaterial besta?r av utskrivna transkriptioner fra?n tva? fokusgruppintervjuer gjorda pa? tva? olika skolor. Resultat visar att la?rare ga?r in i olika roller beroende av hur de fo?rsta?r det fenomen som diskuteras. De bemo?ter undervisningen olikt och tre la?rarroller a?r tydliga. De a?r antingen varierade i sin undervisning fo?r att den ska passa alla elever, fo?respra?kar repetition fo?r framga?ng hos eleverna eller a?r va?l fo?rberedda fo?r att inte sto?ta pa? problem. 

Författare

My Nordvall

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för lärarutbildning (LUT)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..