Sök:

Språkinlärning i mångkulturella klassrum


Fo?rfattare: Ellen Hedin Handledare: Elisabeth So?derquist Examinator: Jan Ha?rdig Titel: Spra?kinla?rning i ma?ngkulturella klassrum ? en kvalitativ studie av hinder och mo?jligheter fo?r la?rande i SFI-verksamhet A?mne: La?rarutbildning A?r: 2012 Syfte: Syftet med denna studie a?r att underso?ka hur elever och la?rare agerar i grupp och gentemot varandra fo?r att utro?na hinder och mo?jligheter fo?r spra?kinla?rning. Metod och teori: Studien utfo?rs med kvalitativ metod i form av deltagande observation. Den so?ker da?rfo?r djup snarare a?n bredd. Studien baseras pa? teorier skapade av Goffman med fokus pa? social interaktion mellan akto?rer inom fa?ltet fo?r att synliggo?ra de fra?gor som a?r viktiga fo?r akto?rerna. Slutsats: En ovilja att reflektera kring pedagogiska fra?gor a?r inte ha?llbar i dagens skola. Undervisning i ett dynamiskt samha?lle ma?ste vara redo att fo?ra?ndras och anpassas i takt med samha?llet. Vi beho?ver arbeta med demokratiska och kulturella fra?gor men ocksa? kring definitionen av la?rande i sig. Nyckelord: La?rande, kultur, SFI-verksamhet, etablering, integration, socialkonstruktivism, resurser, administration, miljo?, hinder fo?r la?rande, mo?jligheter fo?r la?rande, metodfo?rslag, kvalitativ metod, spra?kinla?rning, social interaktion, fo?rsvenskning, pedagogik, demokrati, interkulturellt la?rande

Författare

Ellen Hedin Ellen Hedin

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..