Sök:

Spelet om Svarte Petter - Vad händer med eleverna som görs till avvikare i skolan?


Vi vill med denna uppsats se hur det påverkar elever att inte passa in i skolans mall, att få gå på en resursskola och vilken funktion denna skola får för eleverna. Med hjälp av kvalitativa intervjuer med elever som gått på en resursskola har vi besvarat detta. Genom dessa intervjuer fick vi ta del av våra nio informanters livsberättelser. I dessa har vi funnit genomgående teman som vi sedan analyserat utifrån utvalda sociologiska teorier, vilka är Tönnies Gemeinschaft och Gesellschaft, Beckers stämplingsteori, Meads interaktionsteori, Berger och Luckmanns teori om primär och sekundär socialisering. Det är viktigt att understryka att varje informant har sin egen livsberättelse och därmed sin egna unika upplevelse av sin skolgång och resursskolans betydelse. De röda trådarna vi funnit är att informanterna har en känsla av utanförskap konstruerat av skolan. De har även en stor vilja att vara självständiga, samtidigt som de har en stark längtan efter uppmärksamhet och närhet. Vi fann att resursskolan svarade deras längtan efter uppmärksamhet och närhet. Där fick de stabila relationer till vuxna förebilder och en möjlighet att förändra sin självbild.

Författare

Lotten Gustafsson Lisa Karlsson

Lärosäte och institution

Högskolan i Halmstad/Sektionen för hälsa och samhälle (HOS)

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..