Sök:

Specialpedagogens yrkesroll i skolan


Syfte: Specialpedagoger har under sin studietid och genom att arbeta ute i verksamheterna tillägnat sig en bred kompetens. I den här studien vill vi studera specialpedagogens yrkesroll i skolan samt undersöka lärares och rektorers syn på specialpedagogens roll i skolans verksam-het. Centrala frågeställningar är:? Hur organiserar skolan sin specialpedagogiska verksamhet? ? Hur upplever specialpedagogerna att deras kompetens används? ? Hur används specialpedagogens kompetens?Teori: Den teoretiska utgångspunkten för studien är specialpedagogens yrkesroll i skolan samt samverkan professioner emellan belyst ur ett systemteoretiskt och ett kommunikativt perspektiv. Metod: Studien är kvalitativ med halvstrukturerade intervjuer. Intervjuerna gjordes i en me-delstor kommun med chefen för elevhälsan, tre rektorer, tre specialpedagoger och fyra lärare på tre olika skolor i kommunen.Resultat: Resultatet av studien visar att specialpedagogerna uppfattar sin yrkesroll i skolan som värdefull och att deras kompetens används i förhållandet till rektor och lärare. Samtliga specialpedagoger anser att deras tid inte räcker till för att kunna utföra sina uppdrag tillfullo. Lärarna däremot angav att de inte får den hjälpen av specialpedagogen som de skulle vilja. Rektor finner specialpedagogens yrkesroll i skolan som värdefull i arbetet med barn i behov av särskilt stöd samt i skolans utvecklingsarbete. I studien framkom det även att rektor och lärare inte hade kunskap om kommunens riktlinjer för specialpedagogisk verksamhet.

Författare

Carina Romgård Kerstin Dahlberg Sträng

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och didaktik

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..