Sök:

Specialpedagogens funktion i skolutveckling

Fyra exempel


Syfte: I föreliggande studie kommer specialpedagogen fokuseras med utgångspunkt i skollagen och examensförordningen. Studien ämnar undersöka om skolutveckling är en viktig funktion för specialpedagogen. Vad har fyra rektorer och fyra specialpedagoger att säga om det?Teori: Studien utgår från ett socialkonstruktivistiskt perspektiv. Varje skola har sitt sätt att använda specialpedagogen. Det är intressant att undersöka hur det blir som det blir. Metod: Kvalitativa forskningsintervjuer. Ansatsen är fenomenologisk. Resultat: Det som framträder starkast i studien är rektors stora betydelse för specialpedagogens roll på en skola. Hur rektor ser på specialpedagogens olika funktioner och hur rektor för fram rollen mot kollegiet blir viktigt. Om rektor ger specialpedagogen mandat för en skolutvecklande funktion, så har det en påtaglig positiv påverkan på specialpedagogens möjligheter att verka i den funktionen gentemot lärarna. En skolas traditioner kring hur specialpedagogens uppdrag är disponerat har också en betydelse. Enligt denna studie så finns det traditionellt sett en liten koppling mellan specialpedagogen och skolutveckling. Om kopplingen finns är den lågt prioriterad. Det får konsekvenser för specialpedagogens möjligheter att arbeta med sådana frågor. Det får också konsekvenser för hur rektor ser på specialpedagogen. Specialpedagogerna i studien ser generellt en större funktion för sig själva i skolutvecklingsfrågor än vad som finns utrymme för. SOU 1999:63 pekade för 15 år sedan på att traditionella föreställningar såg specialpedagogen i en roll att dela upp elever i grupper och sedan ta hand om dem som var i behov av särskilt stöd. Utredningen menade att detta måste förändras och att specialpedagogen skulle knytas närmare skolans ledning och arbeta med att undanröja hinder för och orsaker till svårigheter i lärandemiljön. I detta samband lyfts specialpedagogens roll som kvalificerad samtalspartner fram. Denna studie har en av fyra specialpedagoger som är en del av ledningen, specialpedagogens handledande funktion är tydlig enligt studien. Dock finns fortfarande traditioner om att dela upp och ta undan elever.

Författare

Pieter Verdoes

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik och specialpedagogik

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..