Sök:

Socialisation i en mångkulturell skola. En kvalitativ studie utifrån Pierre Bourdieus sociokulturella perspektiv


Abstract Examensarbetet handlar om hur socialisationsprocesser förstås utifrån lärarperspektiv i en mångkulturell skolmiljö. Syftet med examensarbete är att förstå hur man gör ?elevskapet? i en mångkulturell skola och vilka socialisations mål som determinerar denna fostransprocess. I min undersökning utgår jag från tidigare forskning kring socialisationsfenomenet i mångkulturella kontexter och ställer mig följande frågor: Vad fostras barn till i skolan enligt lärarna? Vilka metoder använder sig lärarna av i sin undervisning för att fostra barn? Hur ser lärarna på sin roll som socialisationsagenter? Hur är den ideala eleven enligt lärarna? För att besvara frågeställningarna har jag använt mig av kvalitativa forskningsmetoder så som observationer i fyra olika klasser på en skola med ett stort antal minoritetsbarn, samt intervjuer med klasslärarna. Pierre Bourdieus begreppsapparat och den sociokulturella teorin har varit mina teoretiska utgångspunkter och de analytiska redskap jag använt mig av i min undersökning. Mina resultat tyder på att socialisationsprocessen i en mångkulturell skola kräver fler insatser från lärarnas sida än vad som vore fallet om barnen var mer etniskt enhetliga. Den gemensamma värdegrunden måste diskuteras i skolan tillsammans med elever och lärarnas etik och förhållningssätt är viktiga för barns möjligheter att bevara och utveckla sin unika identitet. Man strävar efter att forma elever till socialt fungerande individer, utrustade med en uppsättning av allmänt erkända värden och kunskaper. Skolan fostrar elever till livet som ansvarsfulla medborgare i ett demokratiskt samhälle, men de metoder man använder sig av i undervisningen verkar vara mindre demokratiska. Den didaktiska socialisationen avslöjar sin konservativa natur genom att den praktiseras i ett åldershierarkiserat system, där barnen tillskrivs den passiva mottagarrollen. Nyckelord: etnicitet,fält, habitus, kulturellt kapital, socialisation

Författare

Beata Izabella Tarczynska

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Hälsa och samhälle

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..