Sök:

Social fobi i gymnasieskolan


I detta arbete rapporteras hur vanligt det är att gymnasieelever har social fobi. Utöver detta beskrivs även den hjälp elever med social fobi erbjuds i skolan samt hur lärare bemöter dessa elever. För formulering och utvärdering av enkäterna har den inom psykiatrin använda definitionen av social fobi, DSM-IV, använts. Andelen gymnasieelever med social fobi uppskattas till 16,5 %. Utöver dessa elever med social fobi känner drygt 20 % oro och obehag vid sociala situationer utan att uppnå kriteriet för social fobi. Social fobi är dubbelt så vanligt bland flickor som bland pojkar. Trots detta, uteblir pojkar oftare från redovisningar i skolan. Social fobi är likaså vanligare bland elever på yrkesinriktade program. Resultaten visar att social fobi är minst lika vanligt bland gymnasieelever som bland vuxna. Det finns ett stort behov, både bland lärare och elever, av kunskap för att komma tillrätta med oro och obehag vid sociala situationer i skolan.

Författare

Linda Jarlskog Maria Lindskoug

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..