Sök:

Smittvägar för Toxoplasma gondii hos får


Toxoplasma gondii infekterar sina värdar i huvudsak via tre smittvägar: intag av oocystor från kattfaeces, intag av kött innehållande vävnadscystor eller transplacentalt till det ofödda fostret. Hos får har parasiten även visats kunna smitta vid sexuell kontakt, även om detta är en mycket ovanlig smittväg då baggarnas sperma är infektiös under en mycket kort tidsperiod efter infektionens inledande. Intag av vävnadscystor borde inte heller utgöra någon reell risk då får normalt inte ges kött eller köttprodukter. I stället har närvaro av katter visat sig vara den största riskfaktorn för att få in toxoplasmos i en fårbesättning. Ny forskning har även visat på höga nivåer av transplacental smitta inom besättningar, men då denna smittväg endast drabbar varje tackas egna lamm utgör den ingen stor risk vid smitta mellan besättningar. Man misstänker även att T. gondii har potential att reaktiveras hos kroniskt infekterade får och då medföra aborter och födsel av kongenitalt infekterade lamm flera år i rad, men detta är ett kontroversiellt forskningsområde. Eftersom katter utgör den största risken för att få in smitta i en fårbesättning bör man inte hålla stallkatter och framför allt att inte låta katterna få tillgång till fårens foder och strö. Man bör kanske också undvika att avla på tackor som aborterat då det inte är fastställt att de inte gör det igen.

Författare

Lina Sjödén

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Biomedical Sciences and Veterinary Public Health

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..