Sök:

Sma?skalig biogasproduktion

fo?rutsa?ttningar, hinder och lo?sningar


Biogas a?r en fo?rnybar energika?lla som kan framsta?llas genom ro?tning av organiskt material som go?dsel eller gro?dor. Trots att lantbruket sta?r fo?r 76 % av den totala biogaspotentialen i Sverige producerades endast en procent av biogasen 2008 i ga?rdsanla?ggningar. Uppsatsens syfte a?r att ge en o?versikt o?ver vad som orsakar den la?ngsamma utvecklingen av sma?skalig biogas, samt att ge fo?rslag till lo?sningar som kan leda till en snabbare expansion. Aspekter som studeras a?r politiska styrmedel, anla?ggning och produktion samt information och kunskap. Det sto?rsta hinder som pa?tra?ffas a?r produktionens bristande lo?nsamhet, vilken fo?resla?s hanteras med ett produktionssto?d, tekniska effektiviseringar, fo?renklade och mer fo?rdelaktiga lagar och regler fo?r sma?skalig produktion samt en la?ngsiktig nationell biogasstrategi. En snabbare o?kning av antalet sma?skaliga biogasanla?ggningar tros inte intra?ffa innan lo?nsamhetsproblematiken a?r lo?st.

Författare

Charlotta Nääs

Lärosäte och institution

Mittuniversitetet/Institutionen för teknik och hållbar utveckling

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..