Sök:

Smärtlindring i samband med mammografiundersökningar vid screening

en litteraturstudie


Bakgrund: Mammografi med screening används för att minska dödligheten i bröstcancer. Metoden har dock visat sig innebära smärtupplevelser för patienterna.Syfte och frågeställning: Syftet är att beskriva interventioner för att minska smärtan vid mammografiundersökningar. Frågeställning: Hur kan smärtan vid mammografier med screening minskas?Material och metod: En sökning i databasen PubMed med sökorden "pain" och "mammography" och avgränsning för engelsk- och svenskspråkiga artiklar gjordes, vilket resulterade i sju artiklar med 4431 screeningskvinnor.Resultat: Smärtan vid mammografi minskar inte vid användning av musik eller inspelad röst för avslappning, inte heller om kvinnorna får ett förklarande informationsbrev och/eller bemöts med s.k. "spegling". Smärtan minskar vid användning av dynor som sätts på kompressionsplattorna, premedicinering med xylocaingel och med patientkontrollerad kompression.Konklusion: Det verkar som att användning av dynor är ett sätt att minska smärtan vid mammografier. Fler studier behöver dock göras för att bekräfta det praktiska värdet av detta.

Författare

Christopher Jean-Marc Safa

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Institutionen för hälsovetenskap och medicin

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..