Sök:

Smarta elnät i Sverige

En analys kring statens mål och påverkan på marknaden för smarta elnät

Denna rapport avser att studera smarta elnät i Sverige. Syftet är att bidra med information för att stärka förutsättningarna och konkurrenskraften hos företag verksamma inom smarta elnät. Vi har valt att studera marknaden genom att undersöka aktören staten och dess roll i nätverket, för att utifrån denna finna möjligheter för övriga aktörer. Så som hur svenska staten agerar, väljer att bistå med subventioner, positionerar sig och väljer vilka aktörer som tillåts verka.Studien är en nätverksanalys och kvalitativ studie utifrån ett Aktör-Nätverksteori och Stora tekniska system perspektiv. Den är baserad på fyra intervjuer med representanter från olika företag, verksamma inom smarta elnät. För att få ytterligare bredd i studien har vi även kompletterat med litteraturkällor, elektroniska källor och vetenskapliga artiklar.Resultatet visar att tekniken ännu är i en uppstartnings fas. Den har ännu inte en definition och det råder osäkerhet om hur utvecklingen ska bedrivas. Vald teori säger att detta är karakteristiskt för fasen och att den senare i evolutionen kommer att övergå till att bli politiskt neutralt och socialiseras. Staten är en starkt involverad aktör och påverkar övriga aktörer främst genom lagar, ekonomiska bistånd och via dialog. Men dess påverkan kan komma att minska.  

Författare

Peter Hedberg Kiah Boriri

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..