Sök:

Skolans värld i Ungern - en spegel av samhället

Socialpedagogiskt arbete i ungerska skolor


Syftet med min studie var att ta del av och beskriva samt analysera socialpedagogers erfarenheter av att arbeta med barn i ungerska skolor genom en etnografisk undersökning. Studien var genomförd i Ungern i tre olika skolor. Deltagande observationer pågick i fyra veckor och semistrukturerade intervjuer har utfördes i tre olika verksamheter varav fyra intervjupersoner samt lärare också medverkade från universitetet. Studien grundar sig på en kvalitativ metodologi och intervjuer har tolkats ur en hermeneutisk forskningstradition. Resultatet visar att socialpedagogernas svårigheter i deras arbete grundar sig på de kulturella skillnader som finns mellan ungerska och romska barns uppväxt. Slutsatsen är att det är av stor vikt att uppmärksamma de kulturella skillnaderna i samhället för att kunna främja elevernas sociala och kunskapsmässiga utveckling.

Författare

Mariann Magyari

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap, PPI

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..