Sök:

Skogsskötselns påverkan på fodertillgång för klövvilt

The impact of forest management on forage availability for ungulates


Det pågår en ständig debatt mellan olika parter i samhället angående betesskador orsakade av klövvilt. Huvudmålet med dagens viltförvaltning är att anpassa klövviltstammarna efter fodertillgången i landskapet. Syftet med studien var därför att kvantifiera fodermängden för klövvilt i skogslandskapet, undersöka hur olika skötselåtgärder påverkar foderutbudet och analysera kostaderna för dessa. Studien begränsades till ett sammanhängande område i Holmen Skogs distrikt Egen skog. Med hjälp av beslutsstödsprogrammet Heureka PlanVis har foderutfallet för ett antal olika foderskapande skötselåtgärder tagits fram. I de flesta simuleringar var målet att maximera nuvärdet, men det alternativ som skapade absolut mest foder var när målet istället sattes till att maximera biomassan i skogslandskapet. Även skötselåtgärder som att senarelägga gallring och minska det maximala gallringsuttaget hade positiv inverkan på foderutvecklingen. Dessa åtgärder generade även i genomsnitt de största nettointäkterna. Den minsta mängden totalt foder i skogslandskapet skapades däremot när omloppstiderna förkortades och när andelen självföryngrad mark ökade. Forskning som behandlar fodertillgång i skogslandskapet är i dagsläget bristfällig. Det finns därför en stor potential för vidare studier inom detta område, särskilt med tanke på att vi i dagsläget skall ha en adaptiv förvalting av våra klövviltstammar.

Författare

Moa Ullen

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Forest Resource Management

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på avancerad nivå.

Läs mer..