Sök:

Ska vi se på film idag?

En undersökning av hur AV - media Kronobergs filmer framställer hinduismen


AbstractFilm är något som använts i skolan under en lång tid. Film är dock något som används relativtokritiskt. Den källa som lärare normalt använder för att visa film är AV-Media. I dennaundersökning har fyra av AV-Media Kronobergs filmer om hinduismen undersökts: Världensreligioner: Hinduismen och tre delar ur serien Kort om Indien.Teorin bygger i huvudsak på tre böcker, Umberto Ecos Den frånvarande Strukturen, Bill NicholsRepresenting Reality, Mattew Bernstein och Gaylyn Studlars Visions of the East, Orientalism inFilm. Samt Edward Saids Orientalism. Eco används för att spåra en struktur i filmerna, strukturenframträder genom att motsatspar identifieras. Bill Nichols används för att se vilken påverkanfilmernas stil har.I undersökningens analys framträder en struktur med motsatspar. I hela filmerna finns ettöverliggande motsatspar som är Indien ? västvärlden. Detta motsatspar förstärks av en mängd andramotsatspar som tillskriver Indien och västvärlden olika egenskaper. I analysen blir det tydligt attfilmernas stil leder till att de sänder ut orientalistiska budskap. Det framkommer också att det finnsen latent orientalism hos såväl tittare som filmskapare.

Författare

Per Gustavsson

Lärosäte och institution

Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper, KV

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..