Sök:

Sjuksköterskors erfarenhet av systematisk dokumentation

en litteraturstudie


Syftet med denna litteraturöversikt har varit att beskriva sjuksköterskors erfarenhet av systematisk dokumentation. Specifika frågeställningar var hur omvårdnadskvaliteten påverkas av systematisk dokumentation sett ur ett patient- och sjuksköterskeperspektiv. I uppsatsen ingår även den specifika frågeställningen om vilka fördelar och nackdelar det finns mellan pappers- och elektronisk dokumentation. Studiens resultat baseras på 16 vetenskapliga artiklar. Analysen resulterade i huvudfynden att systematisk dokumentation ökar patientsäkerheten, ökar antalet interventioner, ökar dokumentationskvaliteten, underlättar det dagliga arbetet, att ett analytiskt tänkande ger en ny syn på omvårdnaden, att elektronisk dokumentation ökar tillgängligheten, påverkar kommunikationen och underlättar det dagliga arbetet. Vidare framkom också att det finns upplevda hinder i samband med systematisk dokumentation och att elektronisk dokumentation kan skapa ett beroende. Slutsatserna var att systematisk dokumentation kan påverka omvårdnadskvaliten som sjuksköterskan vill uppnå i en positiv riktning.

Författare

Patrik Lindqvist Mats Nordqvist

Lärosäte och institution

Luleå/Hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..