Sök:

Sjuksköterskans upplevelse av att vara patient

En analys av narrativer


Risken att drabbas av sjukdom och bli beroende av vård är stor, och att vara utbildad sjuksköterska och bli beroende av vård kan skapa svåra situationer. För att belysa detta komplexa och relativt orörda område valdes syftet att undersöka sjuksköterskans upplevelse av att vara patient. Analysen genomfördes med en kvalitativ manifest innehållsanalys av en biografi och en autobiografi, vilket resulterade i fem kategorier som låg till grund för resultatet. Resultatet i studien visar på värdet av att behandla alla patienter som unika individer oavsett vilken kunskap eller erfarenhet de kan tänkas ha. Att alla patienter, även patienter med sjuksköterskeutbildning, har behov av enkel och tydlig information, bekräftelse och stöd. I diskussionen framkom stora brister i dels hur information ges och dels patientens möjlighet till delaktighet och egen påverkan i sin vård. Utifrån detta har en slutsats dragit gällande värdet i att se den unika individen och stödja patienten utifrån dennes unika livssituation för att bidra till en positiv patientupplevelse. Detta genom att involvera patienten i samtal, beslut och behandlingar, vilket gäller alla patienter. Alla patienter ska ges samma möjlighet att vara delaktig i sin vård, vilket gör att informationen som ges ska vara så tydlig att patienten kan vara delaktig i beslut och i sin behandling.

Författare

Maria Aldenlöv Ellen Lidén

Lärosäte och institution

Luleå/Instutionen för hälsovetenskap

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..