Sök:

Sju hälsoarbetares erfarenheter av att främja barns hälsa i Kambodja

En kvalitativ studie


Kambodja är ett av de fattigaste länderna i Sydostasien, många människor lider av nedsatt hälsotillstånd efter alla år av krig. Syftet med studien är att beskriva hälsoarbetarnas erfarenheter av att främja barns hälsa i Kambodja. Studien utfördes enligt en kvalitativ metod och består av intervjuer som utfördes med hälsoarbetare som arbetar inom statliga, icke statliga organisationer och på privat klinik. Intervjuer och textmaterial analyserades utifrån en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att på statlig nivå ges möjligheter att arbeta hälsofrämjande för att kunna påverka barns hälsa och på den praktiska nivån visar sig dock begränsningar i form av olika hälsohinder. Resultatet kan användas för att diskutera vad som kan främja och begränsa barns hälsa. Hälsoarbetarna anser att det är viktigt att satsa på att alla barn skall få möjlighet att gå i skolan och att utbildning leder till en av de grundläggande rättigheterna, bästa möjliga hälsa.

Författare

Ann-Margreth Göransson Eivor Johansson

Lärosäte och institution

Högskolan i Borås/Institutionen för Vårdvetenskap (VHB)

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..