Sök:

Sigvart dygnstavla som ett steg mot ökad självständighet hos vuxna med utvecklingsstörning.

-en kvalitativ intervjustudie om boendepersonals uppfattningar

SammanfattningInom den kommunala rehabiliteringen möter arbetsterapeuten personer med vitt skilda slag av sjukdomar och funktionsnedsättningar. En av de vanligare grupperna är personer, som av olika skäl drabbas av kognitiva nedsättningar. Arbetsterapeuten bedömer personer med kognitiva funktionsnedsättningar bl.a. med hjälp av olika bedömningsinstrument. Screening -instrumentet Mini Mental Test (MMT) är ett av de mest använda. Det finns forskning där MMT använts för att diagnostisera eller utvärdera interventioner, däremot behövs mer kunskap om hur arbetsterapeuter använder och uppfattar MMT. Syftet med denna studie var att beskriva arbetsterapeuters användning av Mini Mental Test (MMT) inom kommunal rehabilitering. Data samlades in med hjälp av ett frågeformulär, som sändes till samtliga arbetsterapeuter anställda inom Örebro kommun. Svaren analyserades med hjälp av beskrivande statistik. Resultatet visade att 79 % av arbetsterapeuterna använde MMT för att bedöma en klients kognitiva nedsättning. Den vanligaste orsaken till att ett MMT initierades var remiss från läkare (85 %). Sjuttiotre procent angav att de inte tolkade resultatet, innan remissvaren sändes åter. Sextiosju procent använde resultatet från MMT till att skriva remissvar medan 15 % angav att resultatet användes som underlag, för att planera vilka åtgärder de skulle välja.  

Författare

Ulrika Eriksson Therese Fors

Lärosäte och institution

Örebro universitet/Hälsoakademin

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..