Sök:

?Sexualundervisning? I högstadiet besökte vi ungdomsmottagningen?

En kvalitativ undersökning om tjejers sexualitet, om sex- och samlevnadsundervisning och om svordomar

Med hjälp av intervjuer, litteratur- och internetundersökningar, en granskning av skolverkets ämnes- och kursplaner samt tolkningar av första, andra och tredje graden, har jag försökt att finna svar på hur skolan hanterar tjejers sexualitet. Hur man pratar om sexualitet i undervisningen angående kvinnlig njutning och kvinnors könsorgan samt hur könsrelaterade skällsord används inom skolan.Syftet har varit att undersöka unga tjejers föreställningar om sexualitet och hur dessa bemöts av skolan, omgivningen, vänner och familj.Undersökningen har haft ett tjejperspektiv och har byggts upp med hjälp av teorier från Raewyn Connells bok Om genus (2009) och Gisela Helmius bok Mogen för sex?! (1990).Analysen visar att skolan har lagt över mycket av deras ansvarsområden inom sex- och samlevnad på ungdomsmottagningen. Denna förflyttning av ansvar, försummas en del av det obligatoriska vardagsarbetet inom skolan, det vill säga att aktivt närvara och ta upp ämnen som tangerar till kunskapsområdet sex- och samlevnad till diskussion. På grund av denna försummelse, samt en obalans i antalet farhågor som sex sägs leda till för pojkar och flickor, överlever inkorrekta värderingar, normer och maktasymmetrier över tid.Genom ett aktivt arbete från skolan och föräldrar, där svordomar, normer, myter och ämnen som tangerar till sex och samlevnad tas upp till diskussion hade detta problem delvis kunnat elimineras. Lösningen på maktasymmetri inom den sexuella arenan är att samhällets samtliga socialisationsagenter använder samma sanktion för samma handling, oavsett könstillhörighet hos utövaren. I dagens svenska samhälle är det ej ett faktum, utan i realiteten arbetar socialisationsagenterna med att avskräcka barn och flickor från sex, snarare än barn och ungdomar. Detta återspeglas bland annat i tjejernas föreställningar om sexualitet. De menar att pojkars sexuella lekar och experiment under ungdomen är mer accepterat än flickors. Pojkar anses till exempel inte normöverträdande när de uttrycker en vilja att ha sex, eller talar om det med vänner. Tjejer som uttrycker en liknande vilja riskerar dock en horstämpel och en möjlig exkludering från gruppen.

Författare

Mia Lööw

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för ekonomi, teknik och samhälle

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..