Sök:

Sårläkning hos häst med hjälp av bioaktiva kompresser


Traumatiska sårskador är vanligt förekommande hos hästar och kunskapen om sårläkningens mekanismer har blivit mycket större under de senaste 15 åren. Vad gäller bandagematerial så säljs det nuförtiden många olika bioaktiva kompresser som syftar till att underlätta läkningsförloppet men tyvärr finns inte mycket forskning avseende hur väl dessa kompresser fungerar på sårskador på hästars extremiteter. I denna studie jämfördes fyra stycken bioaktiva kompresser: kalciumalginat, manukahonung, polyhexametylen biguandin (PHMB) och Sorbact. Totalt behandlades 15 traumatiskt uppkomna sår i fältmiljö. Samarbetande distriktsveterinärer inledde behandlingen av sårskadan med en bioaktiv kompress enligt ett randomiserat protokoll. Därefter var författaren med vid varje bandagebyte/sårtvätt och dokumenterade sårläkningen. Hästarna behandlades med en utlottad bioaktiv kompress under inflammationsfasen och därefter användes endast en skumkompress för att täcka sårytan och skapa en fuktig miljö. Såren fotograferades och bedömdes makroskopiskt tills sårytan var täckt av epitel. Inga hästar behandlades med antibiotika och endast två hästar behandlades med NSAID. I vår studie bildade honungsbehandlade sår svallkött i större utsträckning än övriga kompressgrupper, detta skulle delvis kunna förklaras med honungens stimulerande effekt på bildandet av granulationsvävnad. Honungsbehandlade sår uppvisade en större initial ökning av sårarean än övriga grupper. Det fanns dock stora individuella skillnader inom grupperna och på grund av det heterogena studiematerialet ska resultaten tolkas med stor försiktighet. De viktigaste faktorerna för läkningen av okomplicerade sårskador bedömdes vara noggrann rengöring samt en fuktig miljö, snarare än vilken kompress som användes. Vi kunde med våra resultat visa att okomplicerade sårskador läker bra endast med noggrann sårvård. Det finns ingen anledning till att använda antibiotika till okomplicerade sårskador på häst.

Författare

Angelica Johnzon

Lärosäte och institution

SLU/Dept. of Clinical Sciences

Nivå:

"Masteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete) om 30 högskolepoäng (med vissa undantag) utfört för att erhålla masterexamen.

Läs mer..