Sök:

Samspelet mellan anva?ndande av icke-moneta?ra belo?ningar och personalomsa?ttning i fo?retag

Titel: Samspelet mellan anva?ndande av icke-moneta?ra belo?ningar och personalomsa?ttning i fo?retag.Niva?: C-uppsats i a?mnet fo?retagsekonomiFo?rfattare: Madelene Hassa och Rebecca NormanHandledare: Stig So?rling och Tomas Ka?llquistDatum: 2015 ? JanuariBakgrund: I dagens konkurrenskraftiga samha?lle har det blivit allt viktigare fo?r fo?retag att ma?na om sina medarbetare och beha?lla kompetens. Detta kan bland annat go?ras med hja?lp av olika typer av belo?ningssystem, varav icke-moneta?ra belo?ningar pa? senare a?r blivit allt vanligare.Syfte: Syftet med studien a?r att skapa fo?rsta?else fo?r samspelet mellan fo?retagsledningars anva?ndande av icke-moneta?ra belo?ningssystem och personalomsa?ttning i fo?retag.Metod: Studien a?r genomfo?rd med en kvalitativ design och en abduktiv ansats. Det empiriska materialet har samlats in via semistrukturerade intervjuer. Analysen och slutsatsen bygger pa? inspiration av grundad teori.Slutsats: Studien har kunnat svara upp till syftet genom en o?kad fo?rsta?else fo?r att POS kan leda till minskad personalomsa?ttning och kunnat identifiera olika faktorer vilka kan o?ka ett fo?retags POS, da?r mycket fokus hamnar pa? gemenskap och trivsel, erka?nnande och eget ansvar. Studien bidrar da?rmed till o?kad fo?rsta?else kring sambandet mellan belo?ningar och personalomsa?ttning och ger olika konkreta exempel pa? vad som skulle kunna ses som ett sa?dant samband.Fo?rslag till fortsatt forskning: Vidare forskning med samma utga?ngspunkt som i denna studie skulle vara intressant da? vi inte hittat na?gon tidigare utbredd forskning med liknande syfte. Detta fo?r att kunna utla?sa hur va?l andra studiers slutsatser skulle sta?mma o?verens med va?r.Nyckelord: Belo?ningssystem, icke-moneta?ra belo?ningssystem, personalomsa?ttning, gemenskap, erka?nnande, POS. 

Författare

Rebecca Norman Madelene Hassa

Lärosäte och institution

Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..