Sök:

Samsjuklighet, långvarig smärta och psykisk ohälsa

Syftet med undersökningen var att beskriva hur handledande sjuksköterskor upplever sin roll som klinisk handledare av sjuksköterskestudenter samt att beskriva handledarnas behov av stöd. Metoden var en beskrivande litteraturstudie med kvalitativ ansats. Författaren sökte och analyserade elva vetenskapliga artiklar som fanns publicerade inom ämnet i databasen PubMed. Resultaten visar att de flesta sjuksköterskorna upplevde det stimulerande att handleda även om tidsbrist, stress och dålig planering upplevdes negativt. Handledarna hade behov av tydligare rollförväntningar för att kunna ta ansvar för ett bra studentresultat. Alla handledare tyckte att utbildning, feedback, stöd och uppskattning var viktigt för handledarrollen. Många handledare kände att de behövde mycket mer stöd än de fick.Slutsatsen är att planering och stöd är viktigt för kliniska handledare. Kommunikation, strategier och gemensamt ansvar från alla inblandade är också viktigt. Det kommer att krävas mycket mera planering, stöd, tid och samarbete om vi ska behålla klinisk praktik för våra sjuksköterskestudenter i dess nuvarande form i framtiden.

Författare

Jeanette Pärli Anna Åberg

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..