Sök:

Sambandet mellan individuell och kollektiv självkänsla

Finns det ett samband mellan den individuella självkänslan och den kollektiva självkänslan? Har kön och studieinriktning betydelse för självkänsla, såväl som den individuella som den kollektiva? Studien är gjord som en kvantitativ undersökning med hjälp av enkäter, bestående av Som Jag Ser Mig Själv (Irhammar & Birgerstam) som mäter självkänsla på individnivå med fem delskalor, och Collective Self Esteem Scale (Luhtanen & Crocker) som mäter den kollektiva självkänslan med fyra delskalor. Det ena testet innehöll 67 frågor, medan det andra innehöll 16 frågor. Totalt deltog 60 försökspersoner hämtade från ett gymnasium i Kristianstad, och dessa var i sin tur uppdelade i två samhällsklasser med olika inriktningar ? IT och Ekonomi. 26 var män, 34 var kvinnor, 27 av 60 läste IT och resterande 33 läste Ekonomi. Samtliga deltagare var födda år 1987. Resultaten visade att det mycket riktigt finns ett samband mellan individuell och kollektiv självkänsla ? har man hög sådan på individnivå har man det också på gruppnivå.

Författare

Adelina Pignat Caroline Roth

Lärosäte och institution

Högskolan Kristianstad/Institutionen för beteendevetenskap

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..