Sök:

Sambanden mellan positiv feedback, self-efficacy, oklara roller och stress

Tidigare forskning har visat att self-efficacy och tydliga arbetsroller har reducerande effekt pa? stress. Positiv feedback kan vara en faktor som kan tydliggo?ra arbetsroller. Syftet med denna studie var att underso?ka sambandet mellan positiv feedback, self-efficacy, rollklarhet och stress samt vilken av dessa variabler som har sto?rst inverkan pa? stress. Medarbetare inom Stockholm Stad (n=91, varav 7 ma?n) besvarade en enka?t. Resultaten visade att positiv feedback, self-efficacy och oklara roller korrelerade negativt med stress, ju ho?gre niva? pa? variablerna desto la?gre niva? pa? stress. Variablerna ihop hade ocksa? ett samband. Regressionsanalysen visade att self-efficacy var den viktigaste variabeln fo?r la?g stress och rollklarhet stod fo?r ytterligare variation. Resultat visade a?ven att medarbetare med ho?g self- efficacy och ho?g positiv feedback har la?g stress. Slutsatsen blev att dessa variabler enskilt och tillsammans var viktiga fo?r la?g stress, vilket sta?mmer o?verens med tidigare forskning. Fo?r framtida forsking skulle det vara intressant att ja?mfo?ra kommunala verksamheter med privata och vinstdrivande verksamheter ga?llande dessa variabler.

Författare

Jenny Karlsson Jenny Rundgren

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..