Sök:

Salutogent ledarskap - ett (önske)mål. En studie om hur några enhetschefer i äldreomsorgen i Göteborgs stad upplever salutogent ledarskap.


Sammanfattning Informanterna beskrev salutogent ledarskap som fokuserande på möjligheter istället för problem, och att få fram resurserna ur varje individ. De pekade på att de anställda känner större ansvar om de görs delaktiga i arbetets planering. Enhetscheferna hänvisar till vikten av reflekterande tankar på alla nivåer. De upplever att deras sätt sedan länge att arbeta nu har givits legitimitet. Bakgrund Vi intresserar oss för hur olika typer av ledarskap kan påverka personal, då vi alla har erfarenhet av att ingå i arbetsgrupper. Vi upptäckte en kunskapslucka inom forskning kring salutogent ledarskap. Vi ville undersöka hur enhetscheferna ser på salutogena tankegångar, hur de arbetar och vad de vill uppnå eftersom projektet salutogent perspektiv nyligen har påbörjats i Göteborgs stad. Syfte Syftet med denna studie är att beskriva och undersöka vad det salutogena ledarskapet innebär, vilken målsättning och vilket konkret arbetssätt enhetschefer inom äldreomsorgen i Göteborgs stad har gentemot medarbetarna.Metod Vår studie är kvalitativ och bygger på sex halvstrukturerade intervjuer med enhetschefer i äldreomsorgen i Göteborgs stad. Intervjuerna har analyserats med hjälp av teorier om Salutogenes, KASAM, Empowerment och ledarskap. Resultat Studiens viktigaste resultat är att enhetscheferna anser att salutogent ledarskap innebär att ledaren är informerande, tillgänglig, ifrågasättande och tydlig. Ledaren måste också avsätta tid för medarbetarna att reflektera. Viktigaste målsättningen är nöjda medarbetare men ett ännu större mål är att vidareutveckla äldreomsorgen. De konkreta arbetssätt som används är först och främst samtal i olika former, där de betonar rak och tydlig kommunikation.

Författare

Annica Andersson Catrin Bernhardsson Lisbeth Olsson

Lärosäte och institution

Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

Nivå:

Detta är en C-uppsats.

Läs mer..