Sök:

"Sådär kan du inte säga"

Skillnader mellan moraliska bedömningar på Internet och i verkligheten


Moraliska bedömningar har länge ansetts komma från rationellt tänkande, men även andra aspekter har setts ha en inverkan på individers moraliska bedömningar: så som socialt samspel med vänner och föräldrar. I arbetet undersöktes det om två till synes likvärdiga situationer bedöms som moraliskt olika, där ena situationen utspelar sig i verkligheten och den andra på Internet. 276 gymnasielever med en medelålder på 17 år användes i analysen, 137 slumpades till betingelsen verklighet. Det framkom att situationen över Internet ansågs som moraliskt värre än situationen i verkligheten. Vissa inomgruppsskillnader observerades, exempelvis att färre diskussioner om moral med vänner, samt det upplevda förtrycket av kritiskt tänkande från lärare, samvarierade med åsikten att individerna agerade moraliskt bättre. Även om det framkom en skillnad i hur Internet och verklighet bedömdes moraliskt, så går det inte att utesluta om mediet Internet har en komplett likvärdighet i jämförelse med verkligheten. Vidare studier behövs för att undersöka detta.

Författare

Joel Åkerlind

Lärosäte och institution

Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

Nivå:

"Magisteruppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla magisterexamen.

Läs mer..