Sök:

STADSODLINGAR

En litteraturstudie kring ha?llbarhet och byggnadsintegrerade stadsodlingar i Afrika och Nordamerika

Jordens befolkning o?kar i snabb takt och stadsodlingar kan vara ett sa?tt att fo?rse den o?kande populationen med mat. Hur byggnadsintegrerade stadsodlingar, med fokus pa? tak, kan kopplas till ha?llbarhet underso?ks i denna rapport. Den nuvarande situationen i Afrika och Nordamerika underso?ks och fra?gesta?llningen som besvaras a?r: Hur skiljer sig prioriteringen av olika dimensioner av ha?llbarhet vid olika fo?rutsa?ttningar fo?r urbana byggnadsintegrerade odlingar i Afrika och Nordamerika?Vilka aspekter av ha?llbarhet som kopplas till byggnadsintegrerade stadsodlingar besta?ms till ekologiska, sociala och ekonomiska. Stadsodlingar kan ocksa? delas in i fyra olika verksamhetsplaner, av vilka institutionella odlingar, kommersiella odlingar och community farms analyseras.Resultatet visar att Afrika och Nordamerika har olika fo?rutsa?ttningar fo?r att stadsodling ska vara en ha?llbar lo?sning. Afrika besta?r idag av 1.1 miljarder ma?nniskor vilket bera?knas stiga till 2.4 miljarder a?r 2050. Klimatet a?r torrt pa? de flesta platser och en stor del av befolkningen lever i fattigdom och sva?lt. Nordamerika har ett tempererat klimat med fyra a?rstider, och befolkningen kommer att ligga pa? en stabil niva? fram till a?r 2050. Nordamerika ra?knas som ett mer utvecklat land, vilket inneba?r att de ekonomiska fo?rutsa?ttningarna ha?r a?r sto?rre a?n de a?r i Afrika. Det finns en sto?rre andel stora odlingar i Nordamerika ja?mfo?rt med Afrika, da?r odlingarna a?r mindre till ytan. Det finns ocksa? fler exempel pa? byggnadsintegrerad stadsodling i Nordamerika a?n i Afrika.Slutsatserna blir att byggnadsintegrerade stadsodlingar har ba?ttre potential att utvecklas i Nordamerika da? de kra?ver en stor investeringskostnad vid anla?ggning. Fo?r att byggnadsintegrerade stadsodlingar ska bli en mer ha?llbar och utbredd lo?sning ba?de i Afrika och Nordamerika kra?vs att anla?ggningskostnaderna sa?nks med hja?lp av nya tekniker.Community farms och institutionella odlingar prioriterar social ha?llbarhet medan kommersiella odlingar fra?mst satsar pa? ekologisk och ekonomisk ha?llbarhet.Stadsodlingar a?r och har mo?jlighet att bli en allt viktigare del i matfo?rso?rjningen i sta?der. Da? sta?derna fo?rta?tas minskar tillga?nglig odlingsyta och andra lo?sningar ma?ste anva?ndas. Byggnadsintegrerad stadsodling a?r en ha?llbar lo?sning ba?de ekologiskt och socialt, och kan a?ven kostnaderna fo?r en byggnadsintegrerad odling minska kan dessa odlingar vara till stor hja?lp fo?r att minska sva?lt och fattigdom. 

Författare

Malin Berger

Lärosäte och institution

KTH/Industriell ekologi

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..