Sök:

Rummets betydelse för en skapande kultur mellan två olika pedagogiska filosofier


Syftet med denna uppsats är att belysa rummets vikt i en skapande kultur, samt belysa pedagogens tankesätt kring uppbyggnaden av det skapande rummet. Detta har skett på två olika förskolor med olika pedagogiska inriktningar. Vi har använt oss av tre materialinsamlingsmetoder; observation, fotografering och halvstrukturerade intervjuer. Vi har intervjuat sex olika pedagoger på två förskolor. Studien har utgått utefter följande frågeställningar: Hur arbetar pedagogen i det fysiska rummet för att främja en skapande kultur? Hur inspirerar rummet barnen till kreativitet, nyfikenhet och meningsfylld lek? Kulturen, pedagogen och rummet är de tre områden som vi har utgått från och anser påverkar den skapande kulturen. Resultatet visade att pedagogerna på de båda förskolorna, med olika pedagogiska filosofier, var mycket medvetna om att rummet påverkade den skapande kulturen. Vidare visade resultatet att det fanns både skillnader och likheter mellan de två förskolorna. Uppbyggnaderna av rummen i förskolorna skilde sig inte heller så nämnvärt mycket som vi förväntade oss. Den största skillnaden var mängden material och typen av material som fanns på de båda förskolorna.

Författare

Simon Persson Ann-Sofie Karlsson

Lärosäte och institution

Malmö högskola/Lärarutbildningen

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..