Sök:

Rörelse på förskolansutegård

En observationsstudie

Det huvudsakliga syftet med studien var att få ökad kunskap om hur förskolans utemiljö stimulerar till barns rörelse och motorik. Syftet var att undersöka och titta på exempel på utomhusaktiviteter som kan innebär rörelseträning för barnen och se vilka rörelser dessa utomhusaktiviteter kan stimulera till. I undersökningen användes barnobservationer för att få svar på syftet. Barnobservationerna genomfördes på två förskolor. Resultaten stämmer bra överens med litteraturen i det fall att det är viktigt med en utomhusmiljö som stimulerar till rörelse samt att det är i leken som barnen tränar på olika rörelser. De aktiviteter som varit framträdande i detta arbete är klätteraktivitet, cykelaktivitet, sandlådeaktivitet, spring- och hoppaktivitet. Vid dessa olika  ktiviteter förekommer olika rörelser som barnen tränar på. Slutsatsen av studien är att utomhusmiljön är viktig för hur barn kommer i kontakt med rörelse och att den är anpassad till alla barn. Även att barn rör på sig mycket utomhus och att det finns olika aktiviteter som innebär rörelseträning för barnen.

Författare

Charlotta Karlsson

Lärosäte och institution

Högskolan i Kalmar/Humanvetenskapliga institutionen

Nivå:

"Högskoleuppsats". Självständigt arbete (examensarbete) för att erhålla högskoleexamen

Läs mer..