Sök:

Riskkommunikation ur räddningstjänsters perspektiv

Förebyggande arbete för att motverka social oro

Sverige har under en längre tid omvandlats till ett multikulturellt land samtidigt som samhället blivit allt mer komplext med ny avancerad teknik. Detta bidrar till en allt svårare riskkommunikation mellan räddningstjänster och allmänheten, med mål att skapa ett säkert samhälle. Samtidigt har det svenska samhället upplevt social oro vilket har startat en diskussion om räddningstjänsten kan användas för att motverka social oro. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har därför börjat undersöka räddningstjänsternas möjlighet att genom en fungerande riskkommunikation kunna motverka social oro.Syftet med föreliggande rapport är att klargöra om det sker något erfarenhetsutbyte mellan räddningstjänsterna, om det finns metoder och strategier för hur räddningstjänsterna arbetar med riskkommunikation i ett mångkulturellt samhälle och i så fall vilka. Vidare ska det undersökas om det finns möjlighet i praktiken för räddningstjänsterna att med riskkommunikation motverka social oro i samhället samt hur räddningstjänsterna ser på framtiden vad gäller riskkommunikationen i ett multikulturellt samhälle.Sex räddningstjänster har intervjuats. De problemområden som uppmärksammats är att politisk styrning och resurser saknas för att räddningstjänsten ska kunna utföra ett förebyggande arbete för att motverka social oro, att kommunerna inte ser räddningstjänsten som en självklar aktör för att motverka social oro medan räddningstjänsterna själva vill vara en ledande aktör, och att erfarenhetsutbytet mellan de mindre erfarna räddningstjänsterna och de tre större räddningstjänsterna som arbetar med att motverka social oro är litet. De intervjuade räddningstjänsterna har få strategier och metoder för att kunna motverka social oro. De tre större räddningstjänsterna har strategier vilka innebär att föra en dialog med människorna i bostadsområden och skolor samt föra en kommunikation via sociala medier. För att kunna hjälpa de mindre räddningstjänsterna i arbetet med att motverka social oro har de tre större räddningstjänsterna skapat ett kunskaps- och beslutsunderlag. Samtliga räddningstjänster anser att riskkommunikationen i framtiden kommer att vara en större utmaning än vad den är idag. I framtiden kommer räddningstjänsten att behöva utveckla sin kommunikation via sociala medier och fler räddningstjänster kommer att behöva föra en dialog med människor med utländsk bakgrund.Under arbetets gång har det framgått att samtliga räddningstjänster tro sig kunna vara en ledande aktör för att motverka social oro. Räddningstjänsterna har alla förutsättningar att vara denna aktör. För att åstadkomma detta måste dock en politisk styrning och resurser tillföras.

Författare

David Henningsson

Lärosäte och institution

Luleå/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

Nivå:

"Uppsats för yrkesexamina på grundnivå". Självständigt arbete (examensarbete)om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla yrkesexamen på grundnivå.

Läs mer..