Sök:

Ris eller ros i svensk press?

En studie om Sverigedemokraternas gestaltning i två svenska tidningar under valrörelsen 2010


Titel: Ris eller ros i svensk press? ? en studie av Sverigedemokraternas gestaltning i två svenska tidningar under valrörelsen 2010Författare: Emelie PetterssonHandledare: Christer ClerwallKurs: Medie- och kommunikationsvetenskap IIISyfte: Syftet med uppsatsen är att undersöka hur Sverigedemokraterna gestaltades i tidningarna Dagens nyheter och Expressen, inför valet 2010. Studien ämnar även kunna finna likheter eller skillnader i gestaltningen, i morgonpress respektive kvällspress.Teori: Studien har en tydlig teoretisk utgångspunkt, gestaltningsteorin. Gestaltningsteorin belyser mediers makt i dess olika form, på olika nivåer och med olika genomslagskraft. Studien utgår främst från Robert Entmans tankar om mediers gestaltningar. Vidare blir även forskning om läsning och läsbeteende centralt. Den delen belyser hur vi läser och vilken roll rubriker och bilder spelar för vårt åsiktsbildande.Metod: Undersökningen har utgjorts av innehållsanalyser. Fenomenet mixed methods har tillämpats, vilket innebär att en och samma undersökning tar två riktningar, för att komplettera varandras brister. Undersökningen har alltså haft både en kvantitativ och en kvalitativ ansats. Den kvantitativa innehållsanalysen har tillämpats på 103 artiklar, och utifrån de mönster som framkommit, har den kvalitativa innehållsanalysen sedan applicerats på sju artiklar.Resultat: Resultatet visar att Sverigedemokraterna har gestaltats i negativ klang i majoriteten av artiklarna. Om partiet var huvudperson i artiklarna, var gestaltningen oftast negativ. Då Sverigedemokraterna gestaltades på neutralt vis, var de istället oftast inte artikelns huvudperson. Det var även så att partiet oftast gestaltades med hjälp av negativt laddade ord. Partiet fick dessutom i majoriteten av fallen inte komma till tals i artiklarna. Dagens nyheter och Expressen har visat på mer skillnader än likheter i sina gestaltningar, men dessa skillnader blir trots allt inte så stora i praktiken, då båda tidningarna främst levererar en övervägande negativ bild av partiet.

Författare

Emelie Pettersson

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..