Sök:

Revision - Plikt vs. avskaffande

En kvalitativ studie om sambandet mellan revision och förtroendet sett ur kreditgivarnas perspektiv

Problembakgrund: Som det ser ut idag är alla aktiebolag tvungna att ha en kvalificerad revisor. Regeringen beslutade den 7 september 2006 att göra en utredning om reglerna för revision i små företag (dir. 2006:96). Slutbetänkande lämnades i september 2007 och i början av 2008 presenterades sedan ett förslag om begränsad revisionsplikt, Avskaffandet av revisionsplikten för små företag (SOU 2008:32).  Problemformulering: 1. Hur påverkar revision kreditgivarens förtroende för SME:s redovisning? 2. Hur kommer avskaffandet av revisionsplikten att påverka kreditgivarna och kreditgivningsprocessen?  Syfte: Studien utgår från tre delsyften, det första syftet är att skapa förståelse för revisionens betydelse för trovärdigheten i SME:s ekonomiska redovisning, samt att förutsäga hur kreditgivarnas förtroende kan påverkas av huruvida bolag i framtiden väljer eller inte väljer revision. Det andra syftet är att beskriva den personliga relationens betydelse i förhållande till den ekonomiska redovisningen i bankernas relation till företagen. Till sist diskuterar vi hur kreditgivningsprocessen kan komma att påverkas vid ett avskaffande. Metod: En kvalitativ metod användes för att besvara vår frågeställning. Vid val av relevanta teorier utgick vi främst ifrån litteratur i form av vetenskapliga artiklar och böcker. För insamling av det empiriska materialet genomfördes fem intervjuer med respondenter från olika banker. Intervjuerna syftade till att ge författarna svar på frågor om hur bankerna ställer sig till avskaffandet av revisionsplikten.  Slutsats: Den slutsats vi kommit fram till är att om det nya lagförslaget, avskaffandet av revisionsplikten, går igenom kommer bankerna fortsätta att kräva reviderade bokslut av företag om de ska beviljas kredit på deras banker. Ett reviderat bokslut skapar enligt bankerna trovärdighet för företaget vilket leder till att kredit beviljas. För att en bank ska få förtroende för ett företag krävs det långa relationer och god ordning i bokföringen. Vi har funnit förtroendets påverkan vid kreditgivning väldigt stor, eftersom banken kan neka en kredit om inte förtroende finns även om förtaget har en reviderad redovisning. Bankernas krav på fortsatt revision kan för företagen innebära att de i stor utsträckning inte kommer att kunna ?nyttja? den nya regeln i alltför stor utsträckning. Den ekonomiska fördelen som lagförslaget skulle medföra kan komma att utebli för många berörda företag då ett slopat revisionskrav istället kan medföra högre räntekostnader.

Författare

Åsa Berglund Katarina Persson

Lärosäte och institution

Umeå universitet/Handelshögskolan vid Umeå universitet

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..