Sök:

Responsiv webbdesign eller app, vad fo?redrar Traderas anva?ndare?


Idag anva?nds den smarta telefonen i allt sto?rre utstra?ckning fo?r att surfa pa? Internet. Problemet med att surfa i den smarta telefonen a?r att den mindre ska?rmytan ger begra?nsade mo?jligheter att rymma alla funktioner hos funktionsrika tja?nster. Fo?r att lo?sa detta utvecklas det flera lo?sningar fo?r en och samma tja?nst. Tack vare uto?kad funktionalitet genom responsiv webbdesign ges utvecklare nya mo?jligheter att skapa en universell lo?sning fo?r flera enheter ista?llet fo?r att utveckla en lo?sning fo?r varje typ av enhet. Na?r responsiv design blir alltmer vanlig blir det intressant att underso?ka vad slutanva?ndarna av dessa tja?nster har fo?r a?sikter om teknikerna och hur de anva?nder dem. I denna uppsats utformades en enka?t baserad pa? Traderas webbtja?nst i syfte att underso?ka vad deras anva?ndare idag fo?redrar fo?r lo?sning i valet mellan app eller responsiv webbsida na?r de anva?nder Tradera i sina smarta telefoner. Uppsatsen underso?ker a?ven de bakomliggande orsakerna till deras val av lo?sning. Resultatet visade att respondenterna i enka?tunderso?kningen fo?redrog att anva?nda appen ista?llet fo?r den responsiva webbsidan na?r de beso?kte Traderas webbtja?nst i sina smarta telefoner. De fra?msta anledningarna till det var att respondenterna tyckte att appen hade ho?gre grad av anva?ndbarhet samt att det var en vana sedan tidigare att anva?nda den lo?sningen. 

Författare

Axel Jakobsson Daniel Jansson

Lärosäte och institution

Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

Nivå:

"Kandidatuppsats". Självständigt arbete (examensarbete ) om minst 15 högskolepoäng utfört för att erhålla kandidatexamen.

Läs mer..